Provozní podmínky

Individuální zapůjčení koloběžky na dohodnutou dobu a služby na zavolanou
 
Nájemce používá koloběžku a její příslušenství, jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné smlouvě o pronájmu movitých věcí na smluvenou dobu. Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení jednoho dokladu totožnosti(občanský průkaz nebo cestovní pas) a zaplacení půjčovného.Vrácení koloběžky proběhne na předem smluveném místě a ve sjednanou dobu. Jízda na vypůjčené koloběžce je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky. Koloběžku a další zapůjčené věci je před vrácením nutno očistit od hrubých nečistot. Na koloběžce je zakázáno provádět jakékoli změny bez souhlasu provozovatele. Nájemcem může být pouze osoba starší 15 let.
Osoby mladší 15 let mohou jet pouze v doprovodu osoby starší 18 let.


Zapůjčení koloběžky pro námi organizovaný sjezd
 
Nájemce používá koloběžku a její příslušenství, jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné smlouvě o pronájmu movitých věcí na smluvenou dobu. Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení jednoho dokladu totožnosti(občanský průkaz nebo cestovní pas) a zaplacení půjčovného.Jízda na vypůjčené koloběžce je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky. Koloběžku a další zapůjčené věci je před vrácením nutno očistit od hrubých nečistot.
Na koloběžce je zakázáno provádět jakékoli změny bez souhlasu provozovatele. Nájemcem může být pouze osoba starší 15 let.
Osoby mladší 15 let mohou jet pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Po ukončení sjezdu odevzdá nájemce zapůjčené věci na předem určeném místě a po domluvě každého,kdo má zájem vyvezeme zpět na začátek sjezdu.
 
Pro sjezdy doporučujeme použít sluneční nebo dioptrické brýle a pevnou obuv.
 
Po vzájemné domluvě lze pro skupiny max.10 lidí zajistit zapůjčení a vrácení koloběžek i mimo provozovnu.

 
Práva a povinnosti nájemce
 
Při převzetí zapůjčených předmětů je nájemce povinen přesvědčit se o jejich technickém stavu. Dále je povinností nájemce seznámit se se smluvními podmínkami a dodržovat je. Při používání zapůjčených předmětů se zavazuje seznámit se správným používáním těchto předmětů. Nájemce ručí za vypůjčené předměty uvedené ve smlouvě a jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním těchto předmětů nájemce neodpovídá. Nájemce je povinen koloběžku (a její příslušenství) chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu. Při ztrátě nebo odcizení převzaté koloběžky (a případně jejího příslušenství) uhradí nájemce její cenu v plné výši. Nájemce přebírá odpovědnost za veškeré vypůjčené věci uvedené v jím podepsané smlouvě o nájmu movitých věcí stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které koloběžky uvedené v jím podepsané dohodě využívají.
 
 
Práva a povinnosti provozovatele
 
Povinností provozovatele je předat nájemci koloběžku (a její příslušenství) v odpovídajícím technickém stavu, seznámit jej se správným užíváním koloběžky, jakožto i s podmínkami vypůjčení . Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovních podmínek.